Thông tư 10/2023/TT-BTTTT ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần, toàn bộ một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT?

 • trang đầu
 • Hồ sơ công ty
 • trung tâm tin tức
 • hợp tác trao đổi
 • tuyển dụng nhân tài
 • vị trí của bạn:Trang web dự đoán bóng đá tốt nhất > tuyển dụng nhân tài > Thông tư 10/2023/TT-BTTTT ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần, toàn bộ một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT?

  Thông tư 10/2023/TT-BTTTT ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần, toàn bộ một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT?

  ngày phát hành:2023-09-18 12:47    Số lần nhấp:57
  Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ một số quy chuẩn kỹ thuật nào tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT? Hết thời gian ngưng hiệu lực quy định tại Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BTTTT các tổ chức, cá nhân có liên quan phải làm gì? Nguyên tắc quản lý sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông như thế nào? Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ một số quy chuẩn kỹ thuật nào tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT?

  Ngày 05/9/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2023/TT-BTTTT quy định về ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Xem chi tiết Thông tư 10/2023/TT-BTTTT tại đây.

  Theo đó, tại Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BTTTT, quy định ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ một số quy chuẩn kỹ thuật của Thông tư 04/2023/TT-BTTTT như sau:

  - Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại điểm 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông với nội dung chi tiết tại Phụ lục I của Thông tư 10/2023/TT-BTTTT.

  - Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại điểm 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông với nội dung chi tiết tại Phụ lục II của Thông tư 10/2023/TT-BTTTT.

  - Thời gian ngưng hiệu lực đối với điểm 1.1.1, 1.1.2, 1.1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 tại Phụ lục I của Thông tư 10/2023/TT-BTTTT kể từ ngày Thông tư 10/2023/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023.

  - Thời gian ngưng hiệu lực đối với điểm 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.14 tại Phụ lục I và điểm 3.1.1, 3.2.1,tuyển dụng nhân tài 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 tại Phụ lục II của Thông tư 10/2023/TT-BTTTT kể từ ngày Thông tư 10/2023/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/6/2024.

  Thông tư 10/2023/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 05/9/2023.

  Thông tư 10/2023/TT-BTTTT ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT? (Hình từ internet)

  Hết thời gian ngưng hiệu lực quy định tại Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BTTTT các tổ chức, cá nhân có liên quan phải làm gì?

  Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BTTTT, quy định về điều khoản chuyển tiếp hết thời gian ngưng hiệu lực quy định tại Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BTTTT thì các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện như sau:

  - Các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BTTTT theo quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT.

  - Đối với sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BTTTT, đã có giấy chứng nhận hợp quy theo quy định Thông tư 04/2023/TT-BTTTT trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư 10/2023/TT-BTTTT, thì giấy chứng nhận hợp quy vẫn còn giá trị sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong giấy chứng nhận.

  - Đối với sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BTTTT, đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng trong thời gian ngưng hiệu lực, nếu tiếp tục sản xuất hoặc nhập khẩu thì phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy bổ sung đối với các nội dung quy chuẩn kỹ thuật đã ngưng hiệu lực, hoặc phải được chứng nhận hợp quy lại, công bố hợp quy với đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật.

  Trường hợp chứng nhận hợp quy bổ sung, thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy được cấp bằng thời hạn còn lại của giấy chứng nhận đã được cấp.

  Nguyên tắc quản lý sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2023/TT-BTTTT, quy định về nguyên tắc quản lý quản lý sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

  - Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) được thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  - Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có tích hợp chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa được tích hợp.

  - Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc đối tượng áp dụng của hai hay nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật đó.

  - Trong trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành trước ngày Thông tư 04/2023/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy khác với quy định tại Thông tư này thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT.

  - Trong trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật mới.

  Nguyễn Văn Phước Độ  TOP