Đốt cây khai hoang trong phạm vi đường biên giới trên đất liền thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

 • trang đầu
 • Hồ sơ công ty
 • trung tâm tin tức
 • hợp tác trao đổi
 • tuyển dụng nhân tài
 • vị trí của bạn:Trang web dự đoán bóng đá tốt nhất > trung tâm tin tức > Đốt cây khai hoang trong phạm vi đường biên giới trên đất liền thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

  Đốt cây khai hoang trong phạm vi đường biên giới trên đất liền thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

  ngày phát hành:2023-09-18 11:05    Số lần nhấp:76
  Đốt cây khai hoang trong phạm vi đường biên giới trên đất liền thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt người đốt cây khai hoang trong phạm vi đường biên giới trên đất liền không? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền lập biên bản đối với người đốt cây khai hoang trong phạm vi đường biên giới trên đất liền không? Đốt cây khai hoang trong phạm vi đường biên giới trên đất liền thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

  Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người đốt cây khai hoang trong phạm vi đường biên giới trên đất liền được quy định tại điểm a khoản 6, điểm a khoản 11 Điều 6 Nghị định 96/2020/NĐ-CP như sau:

  Hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới đất liền...6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:a) Đốt cây khai hoang trong phạm vi 1.000 mét tính từ đường biên giới trên đất liền;...11. Hình thức xử phạt bổ sung:a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3; điểm đ khoản 4; khoản 6; điểm c khoản 7; điểm b khoản 9; khoản 10 Điều này;...

  Theo quy định trên, người đốt cây khai hoang trong phạm vi 1.000 mét tính từ đường biên giới trên đất liền thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

  Đường biên giới trên đất liền

  Đường biên giới trên đất liền (Hình từ Internet)

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt người đốt cây khai hoang trong phạm vi đường biên giới trên đất liền không?

  Việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt người đốt cây khai hoang trong phạm vi đường biên giới trên đất liền không quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 96/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 23 Điều 2 Nghị định 37/2022/NĐ-CP như sau:

  Phân định thẩm quyền xử phạt1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình theo thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định này....

  Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 96/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm a khoản 14 Điều 2 Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

  Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:a) Phạt cảnh cáo;b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng;d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định này....

  Căn cứ khoản 3 Điều 4 Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính như sau:

  Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức bằng hai lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.

  Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia với mức phạt tiền cao nhất là 5.000.000 đồng đối với cá nhân và cao nhất là 10.000.000 đồng đối với tổ chức.

  Do người đốt cây khai hoang trong phạm vi 1.000 mét tính từ đường biên giới trên đất liền thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền cao nhất là 10.000.000 đồng nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không có quyền xử phạt người này.

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền lập biên bản đối với người đốt cây khai hoang trong phạm vi đường biên giới trên đất liền không?

  Theo quy định tại Điều 25 Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính như sau:

  Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính1. Khi thi hành công vụ, nhiệm vụ những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định này có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.2. Cán bộ,trung tâm tin tức công chức, viên chức, chiến sĩ trong các cơ quan được quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định này đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do người, cơ quan có thẩm quyền ban hành có quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.3. Thuyền trưởng tàu tuần tra thuộc Hải đoàn Biên phòng, Hải đội Biên phòng, Hải đoàn Cảnh sát biển, Hải đội Cảnh sát biển, Thủy đoàn thuộc Công an nhân dân, Chi cục Kiểm ngư vùng và những người được thuyền trưởng tàu tuần tra thuộc Hải đoàn Biên phòng, Hải đội Biên phòng, Hải đoàn Cảnh sát biển, Hải đội Cảnh sát biển, Thủy đoàn thuộc Công an nhân dân, Chi cục Kiểm ngư vùng giao nhiệm vụ lập biên bản có quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.4. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nhưng không có thẩm quyền xử phạt quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản. Trường hợp vụ việc vi phạm vừa có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, vừa có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì người đó vẫn tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

  Như vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không có quyền lập biên bản đối với người đốt cây khai hoang trong phạm vi 1.000 mét tính từ đường biên giới trên đất liền.

  Trần Thị Tuyết Vân  TOP