Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá mới nhất hiện nay như thế nào?

 • trang đầu
 • Hồ sơ công ty
 • trung tâm tin tức
 • hợp tác trao đổi
 • tuyển dụng nhân tài
 • vị trí của bạn:Trang web dự đoán bóng đá tốt nhất > Hồ sơ công ty > Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá mới nhất hiện nay như thế nào?

  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá mới nhất hiện nay như thế nào?

  ngày phát hành:2023-09-18 11:25    Số lần nhấp:72
  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá mới nhất hiện nay như thế nào? Chi phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là bao nhiêu? Thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là bao lâu? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá mới nhất hiện nay như thế nào?

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Hình từ Internet)

  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT như sau:

  TẢI VỀ Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

  Chi phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là bao nhiêu?

  Chi phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá quy định tại tiết i tiêu mục 1 Mục B Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 3646A/QĐ-BCT năm 2019 như sau:

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá...i. Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơk. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018.+ Bảng kê tổng hợp diện tích trồng cây thuốc lá, dự kiến sản lượng nguyên liệu là thuốc lá theo mẫu Phụ lục 5 Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018.+ Bản kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu Phụ lục 6 Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018.l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:- Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá;- Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm;- Phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh;- Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật....

  Theo đó, chi phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ.

  Thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá là bao lâu?

  Thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 67/2013/NĐ-CP như sau:

  Thẩm quyền, trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá...Thẩm quyền,Đề xuất ba trong một mới nhất hôm nay trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Công Thương) là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá,Hồ sơ công ty Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh mình để đầu tư trồng cây thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá.2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá:a) Doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp mua bán nguyên liệu thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho Sở Công Thương;b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.3. Lập và lưu giữ Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá được lập thành 04 bản: 02 bản lưu tại Sở Công Thương, 01 bản gửi Bộ Công Thương, 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp....

  Theo đó, thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá được quy định như sau:

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

  + Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

  - Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

  Nguyễn Quốc Bảo  TOP